This website uses cookies. | I accept

На основание чл.6, ал.10,т.1 и т.2 от Наредбата на ОВОС уведомяваме обществеността относно инвестиционен проект по чл 150 от ЗУТ за „Изграждане и пускане в действие на търговска сграда – магазин Практикер с паркинг и трафопост” в гр. Пазарджик, Бул. Стефан Стамболов, УПИ ХIV -71, 196, 281, квартал 416 по плана на Пазарджик.

 

Възложител е „ПРАКТИКЕР РИТЕЙЛ” ЕООД, гр. София
Инвестиционния проект и представлява търговска сграда от сглобяеми стоманобетонни елементи на площ от 8500 м2. Ще бъде изграден паркинг за клиенти на площ от 7412 м2 и трафопост . Ще се използва съществуващата техническа инфраструктура. В района няма елементи от Националната екологична мрежа.

 

Назад